کتاب Encyclopedia of Signaling Molecules :

[ad_1]

ویرایش دوم این دائرlopالمعارف حدود 1000 فصل را ارائه می دهد و شامل هزاران مولکول سیگنالینگ مهم زیست شناختی است و محتوا براساس مفاهیم اساسی عملکرد آنها همراه با نتایج اولیه نوشته شده توسط برخی از متخصصان برجسته جهان است. مولکولها توسط رهبران شناخته شده در هر مولکول توصیف می شوند. فعل و انفعالات این تک مولکول ها در شبکه های انتقال سیگنال نیز بررسی خواهد شد. این دائرlopالمعارف نمایانگر دوره جدیدی از مروری بر مولکولهای سیگنالینگ سلولی کنونی برای افراد حرفه ای و غیر متخصص است. در حال حاضر بیش از 30000 ژن در ژنوم انسان وجود دارد. با این حال ، همه پروتئین های رمزگذاری شده توسط این ژن ها به منظور حفظ هموستاز ، به طور یکسان عمل نمی کنند. درک هر چه بیشتر مولکولهای مهم سیگنالینگ ، تواناییهای آموزشی و علمی مبتنی بر تحقیق را تا حد زیادی بهبود می بخشد.

[ad_2]

source