کتاب Energy-Efficient Spectrum Management for Cognitive Radio Sensor Networks :

[ad_1]

این مطالعه با ارائه مروری جامع بر مدیریت منابع طیف در شبکه های شناختی رادیو شناختی (CRSN) ، به مشکل کمبود طیف می پردازد. این برنامه انواع کاربردهای CRSN را شامل می شود که ارتباطات ماشین به ماشین ، سیستم های الکترونیکی فیزیکی و اینترنت اشیا را پوشش می دهد. نویسندگان مزایای یک راه حل یکپارچه و کارآمد برای مدیریت طیف برای CRSN ها از جمله سنجش طیف ، تصمیم گیری و تعیین تکالیف را کشف می کنند. جنبه های نظری و تجربی CRSN با جزئیات پوشش داده شده است. دانشگاهیان ، محققان و توسعه دهندگان این مطالعه را یک منبع استثنایی با دانش و بینش ارزشمند می دانند. همچنین دارای منابع گسترده ای از مجلات برتر ، مقالات کنفرانس ، کتابها و استانداردها است.

[ad_2]

source