کتاب Ergonomic Design of Products and Worksystems – 21st Century Perspectives of Asia :

[ad_1]

این حجم ویرایش شده بر تحقیقات انجام شده در زمینه طراحی ارگونومی تمرکز دارد. این کلاسها ادامه کار ارائه شده در کنفرانس بین المللی مدیریت طراحی ارگونومیک ، سیستم های ایمنی صنعتی و مراقبت های بهداشتی است. این کتاب به نیاز دانش ارگونومی ، ارگونومی و مهندسی ایمنی به منظور ایجاد سیستم های کار با طراحی ارگونومیک ، ایمن از نظر عملیاتی و سازنده پرداخته است. این منبع مفیدی برای دانشجویان ، محققان ، متخصصان صنایع و مهندسان طراحی است.

[ad_2]

source