کتاب Exploring the Health State of a Population by Dynamic Modeling Methods :

[ad_1]

این کتاب با توصیف نظریه مربوط به وضعیت سلامت جمعیت و عملکرد وضعیت سلامت ارائه شده ، تکنیک های مدل سازی تصادفی و اولین تئوری زمان خروج را در جمعیت شناسی معرفی و به کار می برد. این کتاب اشتقاق و طبقه بندی مراحل رشد انسانی را ارائه می دهد. تکنیک هایی برای نصب داده ها و نرم افزارهای مرتبط نیز ارائه شده است. بسیاری از اصطلاحات جدید و قدیمی ، به ویژه وضعیت سلامتی یا “حیاتی” جمعیت ، کاهش و عملکردهای مربوط به آن و همچنین امید به زندگی سالم مورد بررسی و کمی سازی قرار گرفته اند. این کتاب برنامه های مقایسه ای و آماری مربوطه را به عنوان ابزار پیوند دهنده همراه با ادبیات موجود ارائه می دهد ، و بنابراین یک منبع ارزشمند برای جمعیت شناسان ، دانشمندان بهداشت ، آمار شناسان ، اقتصاددانان و جامعه شناسان خواهد بود.

[ad_2]

source