کتاب Expressions of Radicalization : Global Politics, Processes and Practices

[ad_1]

این مجموعه تحریریه به این موضوع می پردازد که آیا می توان فهمید که چگونه سطح ایدئولوژی تحت تأثیر افراط گرایی قرار دارد. به عبارت دیگر: چه اتفاقی در ذهن مردم می افتد قبل از اینکه تصمیم بگیرند از خشونت سیاسی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند؟ این کتاب همچنین می پرسد: چه اتفاقی باید در ذهن مردم بیفتد تا آنها نتوانند از خشونت سیاسی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند؟ این کتاب از چندین زمینه و دیدگاه از چندین زمینه جغرافیایی ، اجتماعی و فرهنگی مختلف با هدف کلی درک ما از معنای واقعی “افراط گرایی” محققان را متحد می کند.

[ad_2]

source