کتاب Extracellular Recording Approaches :

[ad_1]

این جلد فناوری ها و تحولات اخیر در ضبط خارج سلول را ارائه می دهد. در فصل های این کتاب موضوعاتی مانند موش ، موش و ماهی گورخر بررسی شده است. ضبط های خارج سلولی در درک انسان ؛ ضبط های تک واحدی و آرایه های چند قطبی. و ضبط در موش ها در دوره تولد و اوایل رشد. در الگوی سری Neuromethods ، این فصل شامل انواع جزئیات و توصیه های کلیدی از متخصصان مورد نیاز برای داشتن نتایج موفقیت آمیز در آزمایشگاه شما است. روش های ضبط خارج سلولی قابل اطمینان و پیشرفته منبع ارزشمندی است که برنامه ها و روش های داده به روز را برای مطالعه مناطق مغزی درگیر در عملکردهای حسی ، حرکتی و شناختی در اختیار خوانندگان قرار می دهد.

[ad_2]

source