کتاب Food and Masculinity in Contemporary Autobiographies : Cast-Iron Man

[ad_1]

این کتاب مربوط به زندگینامه های غذایی است که از دهه 1980 تا به امروز توسط مردان نوشته شده است. این مقاله بر روی چگونگی تغییر غذا در حساب های زندگی نامه و چگونگی تعریف روش های خوردن و پخت و پز مردان در حال حاضر متمرکز است. این جلد پس از ارائه مروری تاریخی از جایگاه غذا در زندگینامه مردانه ، دلایل علاقه فعلی ما به غذا و روایت روایت های زندگی متمرکز بر پخت و پز را تحلیل می کند. سپس به هویت هایی می پردازد كه آشپزهای مرد در نوشتن زندگی خود و مدل های كلی كه از آنها استفاده می كنند: سناریوهای قهرمانانه ، جنایی و شكار. این مطالعه شواهدی را نشان می دهد که CV در تعریف مجدد مردانگی نوپا در آشپزخانه ضروری است. این کتاب خوانندگان علاقه مند به مطالعات غذایی ، مطالعات بیوگرافی ، مطالعات مردان ، ادبیات و فرهنگ آمریکایی را به خود جلب خواهد کرد.

[ad_2]

source