کتاب Food, Health and the Knowledge Economy : The State and Intellectual Property in India and Brazil

[ad_1]

این کتاب دریچه ای را برای چگونگی تلاش دو کشور جاه طلب – هند و برزیل – برای تبدیل شدن به قدرت دانش قرن بیست و یکم باز می کند. از آنجا که اقتصاد دانش به روش ترجیحی برای تجسم اقتصاد و جهت گیری آینده آن تبدیل شده است ، در کشورهای پیشرفته تر اقتصادی نیز جستجوی ما برای درک مطلب همان روند را دنبال می کند. این امر باعث ایجاد انبوهی از مشاغل شده است که از کشورهایی که مانند هند و برزیل سعی در جهش در اقتصاد دانش دارند ، غافل شده اند. موزاکا این انگیزه ها و راه های الهام بخش آنها از تعدادی اصلاحات نهادی در هند و برزیل را بررسی می کند. نویسنده تحقیقی از نقش دولت در شکل گیری رژیم های مربوط به مالکیت معنوی مربوط به بخش های بیوتکنولوژی دارویی و کشاورزی و درگیری های اجتماعی متعدد ناشی از آن ارائه می دهد.

[ad_2]

source