کتاب Frontiers in Computational Intelligence :

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای از مشارکت های مختلف است که آخرین فناوری را در زمینه های خاص هوش محاسباتی نشان می دهد. این کتاب که با دقت ویرایش شده ، 65 سالگرد تولد رودولف کروز را گرامی می دارد. تمرکز اصلی این مشارکت ها در دستکاری داده های مبهم و همچنین اطلاعات تأیید نشده و نادرست با روش های خودکار است که از تکنیک های آماری ، نظریه کنترل ، تجمیع ، شبکه های عصبی و غیره برای استخراج دانش مفید و قابل استفاده استفاده می کنند.

[ad_2]

source