کتاب Genome Instability : Methods and Protocols

[ad_1]

این جلد چهل و دو روش و پروتکل را برای تجزیه و تحلیل جنبه های مختلف بی ثباتی ژنوم ارائه می دهد. فصل ها جزئیات جهش و ترمیم ، روش های شناسایی و تجزیه و تحلیل خواص شکستگی DNA دو رشته ای ، تکثیر مشخصات ، به طور خاص پروتئین های همانند سازی ، بی ثباتی ژنوم ، تکنیک های میکروسکوپ فلورسنت و رویکردهای ژنومی و پروتئینی را نشان می دهد. این فصل ها که با روش های بسیار موفق هماهنگی مجموعه زیست شناسی مولکولی نوشته شده اند ، شامل معرفی موضوعات خاص خود ، لیست مواد لازم و معرف ها ، پروتکل های آزمایشگاهی گام به گام قابل تکرار ، مشاوره در مورد عیب یابی و جلوگیری از مشکلات شناخته شده هستند. بی ثباتی ژنوم قابل اطمینان ، نوین

[ad_2]

source