کتاب Go4Hybrid: Grey Area Mitigation for Hybrid RANS-LES Methods : Results of the 7th Framework Research Project Go4Hybrid, Funded by the European Union, 2013-2015

[ad_1]

این کتاب در مورد پروژه چهارمین چارچوب بودجه اروپا ، Go4Hybrid (تخفیف منطقه خاکستری برای روش های ترکیبی RANS-LES) گزارش می دهد. این نتایج جدیدی را در مورد صحت و قابلیت اطمینان روشهای ترکیبی RANS-LES موجود ارائه می دهد. فرمولهای تصفیه شده هر دو استراتژی ترکیبی بی معنی و ترکیبی ، همراه با اعتبار سنجی در طیف گسترده ای از شرایط جریان ، برجسته کردن برخی از برنامه های اصلی صنعتی را توصیف می کند. راهنمای مرجع به موقع

[ad_2]

source