کتاب Greenhouse Gases and Clay Minerals : Enlightening Down-to-Earth Road Map to Basic Science of Clay-Greenhouse Gas Interfaces

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای منظم از آخرین دانش در زمینه تحقیق و توسعه تعامل گازهای گلخانه ای با سیستم های گل و لای است. نتایج غیرمنتظره جدیدترین مطالعات – مانند ظرفیت جذب غیرمعمول بالا و کاهش جذب گل متورم – فعالیت نظری را در این منطقه قابل توجه تحریک می کند. Classical Molecular Dynamics (MD) تورم ناشی از تداخل مولکول های آب و تا حد معینی از ذرات دی اکسید کربن در لایه های رس را توضیح می دهد. با این حال ، تغییرات غیرمعمول فرکانس در اثر انگشت مادون قرمز گذرا از مولکول های مقابله ای و کربن شدن تسریع شده متعاقب آن تنها از طریق مدل سازی مکانیک کوانتوم قابل حل است. این کتاب یک راهنمای ساده (از ساده به پیچیده) از پیشرفته ترین تلاشهای تحقیقاتی در این زمینه را ارائه می دهد.

[ad_2]

source