کتاب Handbook of Disaster Research :

[ad_1]

این راهنمای به موقع بر این اصل استوار است که بلایا سازه های اجتماعی هستند و بر تحقیقات در مورد بلایا در علوم اجتماعی تمرکز دارند. این یک رویکرد میان رشته ای در برابر بلایا با کاربردهای نظری ، روش شناختی و عملی را فراهم می کند. توجه به موضوعات مفهومی مربوط به مفهوم “فاجعه” و موضوعات روش شناختی مربوط به تحقیقات در مورد فاجعه مورد توجه قرار می گیرد. این موارد شامل GIS به عنوان یک ابزار تحقیقاتی مفید و پیامدهای آن برای تحقیقات آینده است. این زمینه اولین گروه بین رشته ای در زمینه تحقیقات در مورد بلایا است که اکنون با شناسایی چگونگی رشد این رشته در حال انجام است.

[ad_2]

source