کتاب Handbook of Sustainability and Social Science Research :

[ad_1]

در این کتابچه ، محققان علوم اجتماعی که بر پایداری تمرکز دارند ، یافته های خود را از جمله کارهای تجربی ، مطالعات موردی ، آموزش و یادگیری نوآوری ها و پروژه های کاربردی ارائه و بحث می کنند. بدین ترتیب ، این کتاب زمینه ای برای انتشار اطلاعات ، ایده ها و تجربیات به دست آمده در اجرای پروژه های تحقیقاتی ، به ویژه ابتکاراتی است که رفتار ، تصمیم گیری یا سیاست را تحت تأثیر قرار داده است. علاوه بر این ، این رویکردها و پروژه های سیستماتیک با هدف درک بهتر پایداری در سراسر جامعه و بخش های اقتصادی را معرفی می کند. این بررسی اجمالی میان رشته ای کار محققان را از سراسر گروه علوم اجتماعی معرفی می کند. این تفکر نوآورانه را در مورد اینکه چگونه علوم اجتماعی می تواند بر توسعه پایدار تأثیر بگذارد و بالعکس تحریک می کند.

[ad_2]

source