کتاب Handheld Total Chemical and Biological Analysis Systems : Bridging NMR, Digital Microfluidics, and Semiconductors

[ad_1]

سیستم های تجزیه و تحلیل شیمیایی و بیولوژیکی قابل حمل کل: پل زدن رزونانس مغناطیسی هسته ای ، ریز سیالات دیجیتال و نیمه هادی ها بر روی طراحی کامل میکرو سیستم های رزونانس مغناطیسی هسته ای (NMR) برای سنجش های شیمیایی و بیولوژیکی آزمایشگاه بر اساس تراشه های نیمه رسانا و آهن ربا های قابل حمل تمرکز دارند. مکانیسم های مختلف حسگر برای بررسی CMOS در آزمایشگاه مقایسه می شوند ، پارامترهای اصلی طراحی گیرنده CMOS برای اندازه گیری NMR ، و بهبود سطح سیستم پلت فرم CMOS NMR با استفاده از توابع میکروسیال دیجیتال و عملکردهای مختلف فن آوری CMOS نشان داده شده است. دو سیستم عامل CMOS NMR اجرا شده است که هر یک بر جنبه های مختلف بهینه سازی تمرکز دارند.

[ad_2]

source