کتاب Heat Stability of Concentrated Milk Systems : Kinetics of the Dissociation and Aggregation in High Heated Concentrated Milk Systems

[ad_1]

در مطالعه خود ، جوزف دامبلر رابطه قوی بین محتوای ماده خشک غلظت شیر ​​و حداکثر ترکیب دما و زمان عملیات حرارتی شیر بدون چربی غلیظ بدون انعقاد قابل مشاهده را نشان داد. نویسنده همچنین اظهار داشت که عملیات حرارتی مستقیم نسبت به عملیات حرارتی غیر مستقیم برای حفظ کنسانتره های شیر مایع یا ضدعفونی شیر غلیظ قبل از خشک شدن با اسپری برتر است.

[ad_2]

source