کتاب High Performance Computing Systems. Performance Modeling, Benchmarking, and Simulation : 8th International Workshop, PMBS 2017, Denver, CO, USA, November 13, 2017, Proceedings

[ad_1]

این کتاب مقالات روش بررسی شده از هشتمین کارگاه بین المللی مدل سازی عملکرد ، اندازه گیری عملکرد و شبیه سازی سیستم های محاسباتی با کارایی بالا ، PMBS 2017 است که در نوامبر 2017 در دنور ، کلرادو ، ایالات متحده برگزار شد. ده مقاله کامل و 3 مقاله کوتاه مقالات در تکمیل شده است با دقت مرور کنید و این حجم را از میان 36 پست انتخاب کنید. آنها در بخشهای موضوعی به نام: ارزیابی و تجزیه و تحلیل عملکرد سازمان یافته اند. مدل سازی و شبیه سازی عملکرد ؛ و مقالات کوتاه.

[ad_2]

source