کتاب High Precision Optical Spectroscopy and Quantum State Selected Photodissociation of Ultracold 88Sr2 Molecules in an Optical Lattice :

[ad_1]

این پایان نامه زمینه های ساعتهای اتمی نوری و علوم مولکولی بسیار سرد را متحد می کند و با دقت بی سابقه ای پایه و اساس اندازه گیری های مولکولی نوری را ایجاد می کند. این کار با استفاده از تکنیک های دستکاری نوری که توسط جامعه ساعت اتمی توسعه یافته است ، به دستیابی به کنترل جراحی در حالت های کوانتومی مولکولی می پردازد. این رساله دو مشاهده آزمایشی را ایجاد می کند که می تواند با استفاده از ذرات بسیار سرد محدود به شبکه نوری اندازه گیری شود: طیف نوری بسیار باریک ، و توزیع زاویه ای قطعات نوری که وقتی ذرات دیاتومی توسط پالس های نور لیزر از هم جدا می شوند ، خارج می شوند. مورد اول امکان نزدیک شدن طیف سنجی مولکولی به سطح ساعت های اتمی را فراهم می کند ، که منجر به اندازه گیری مولکولی و آزمایشات فیزیک پایه می شود. دومی با مشاهده اثرات کمی مانند تداخل موج ماده از قطعات نوری و تونل زدن از طریق موانع واکنش ، زمینه شیمی بسیار سرد را باز می کند. این پایان نامه همچنین کشف روش جدیدی برای اندازه گیری گرما است که می تواند در نزدیکی دمای صفر مطلق برای ذرات فاقد انتقال چرخه استفاده شود ، و یک مسئله تجربی طولانی مدت را در فیزیک اتمی و مولکولی حل می کند.

[ad_2]

source