کتاب Higher Education Governance in the Arab World : Exploring the Challenges of the Education Sector and Social Realities

[ad_1]

این کتاب بینشی از پیچیدگی هایی است که آموزش عالی در حال حاضر در جهان عرب با آن روبرو است. این مقاله درباره اینکه آیا حاکمیت در آموزش عالی بین المللی هنگام در نظر گرفتن سیستمهای مختلف سیاسی ، فرهنگها ، منافع ، منافع و تعارضات ، از اهمیت ویژه ای در کشورهای عربی برخوردار است ، بحث می کند. بیش از هر زمان دیگری ، جامعه عرب برای پاسخگویی به چالش ها و خواسته های فعلی ، باید حاکمیت آموزش عالی را تقویت کند. حاکمیت آموزش عالی در جهان عرب شامل چشم اندازهایی از دنیای واقعی است و توسط متخصصان بین المللی با هدف ایجاد جرقه ای برای امید به آینده بهتر با درک روشن تر از چگونگی حرکت به جلو نوشته شده است.

[ad_2]

source