کتاب Historical Development of Human Cognition : A Cultural-Historical Neuropsychological Perspective

[ad_1]

این کتاب به یک س centralال اصلی می پردازد: چگونه ادراک در تاریخ بشر پدید آمد؟ از منظر فرهنگی – تاریخی ، عصب روانشناختی به س approachesال می پردازد و شواهدی را برای ریشه های تاریخی فعالیت شناختی تحلیل می کند. شامل اطلاعات مربوط به تفاوت های بین فرهنگی در عملکرد عصب روانشناختی. این مقاله بحث می کند که چگونه اتخاذ یک دیدگاه تاریخی و فرهنگی در علوم اعصاب رفتاری می تواند به دستیابی به درک بهتری از شناخت کمک کند. سرانجام ، این دستورالعمل های کلی برای تحقیقات آینده در منطقه را پیشنهاد می کند.

[ad_2]

source