کتاب HRM in Mission Driven Organizations : Managing People in the Not for Profit Sector

[ad_1]

این گروه ویرایش شده مدیریت منابع انسانی را در سازمانهای دیگری غیر از سازمانهای سودجو بررسی می کند. این کتاب مدیریت منابع انسانی را در انواع مختلفی از سازمان های مأموریت محور تحت پوشش قرار می دهد و این کتاب به بررسی سازمان هایی در بخش ها و صنایعی مانند بخش عمومی و بین دولتی ، سازمان های داوطلبانه و خیریه ها ، سازمان های مذهبی ، سازمان های فرهنگی ، سازمان های ورزشی و شرکت های B این فصل ها با آگاهی از واقعیت عملکرد مدیریت در (بسیاری از سازمانهای کوچک) که در این کتاب آورده شده است ، به نحوه مدیریت افراد در مورد وجود یا عدم وجود بخشی برای مدیریت منابع انسانی می پردازد. دانشجویان مدیریت بازرگانی و منابع انسانی این کتاب را به عنوان یک منبع دانش در مورد سازمان های غیرانتفاعی بسیار ارزشمند می دانند ، زیرا بسیاری از فصل ها شامل مثالهای دقیق و مطالعات موردی است.

[ad_2]

source