کتاب Hybrid ADCs, Smart Sensors for the IoT, and Sub-1V & Advanced Node Analog Circuit Design : Advances in Analog Circuit Design 2017

[ad_1]

این کتاب بر اساس 18 آموزش ارائه شده در کارگاه 26 در زمینه پیشرفت مدار آنالوگ طراحی شده است. طراحان خبره ، موضوعات متنوعی را در مرزهای طراحی مدار آنالوگ ، با مشارکت های خاص در ADC ترکیبی ، حسگرهای هوشمند IoT و طراحی پیشرفته مدار آنالوگ زیر گره ، در اختیار خوانندگان قرار می دهند. این کتاب برای آخرین کسی که درگیر تحقیق و توسعه در مدارهای آنالوگ است ، مرجع ارزشمندی برای آخرین فناوری است.

[ad_2]

source