کتاب Hysterectomy : A Comprehensive Surgical Approach

[ad_1]

این کتاب با توصیف عملکرد عملی انواع عمل هایهسترکتومی با استفاده از لاپاراسکوپی معمولی و با کمک دستگاه ، لاپاراتومی و جراحی واژن آغاز می شود. هیسترکتومی لاپاراسکوپی به عنوان یک روش اضافی برای برداشتن رحم طی دو دهه گذشته مورد استفاده قرار گرفته است. در طی چند دهه گذشته با استفاده از لاپاراسکوپی ، با نور ، بزرگنمایی و مهارت پیشرفته که فقط در این روش جراحی 200 ساله وجود دارد ، ویراستاران ما قصد دارند روش های لاپاراسکوپی را دنبال کنند و به دنبال آن روش های سنتی برداشتن رحم با لاپاراتومی و جراحی واژن را دنبال کنند. .

[ad_2]

source