کتاب Identifying Patterns in Financial Markets : New Approach Combining Rules Between PIPs and SAX

[ad_1]

این کتاب رویکرد جدیدی را برای تشخیص الگو توصیف می کند که متکی بر ترکیب قوانین نقاط قابل درک ادراک (PIP) با نمایش تقریب ترکیبی نمادین (SAX) GA است. روش پیشنهادی با استفاده از داده های واقعی از شاخص S & P500 مورد آزمایش قرار گرفت و تمام نتایج به دست آمده از استراتژی خرید و نگهداری بهتر بود. سه مورد موردی مختلف توسط نویسندگان ارائه شده است.

[ad_2]

source