کتاب Identity, Trust, and Reconciliation in East Asia : Dealing with Painful History to Create a Peaceful Present

[ad_1]

این مجموعه ویرایش شده به بررسی چگونگی ادامه تاریخ آسیب زای آسیای شرقی در روابط بین کشورها و مردم آن ادامه می دهد. از طریق یک دیدگاه عمدتاً اجتماعی ، روانشناختی و سازنده ، نویسندگان روشهایی را که حافظه تاریخی و هویت برآورده نشده نیازهای متقابل ، بیگانه هراسی ، ملی گرایی و تنش در روابط دو جانبه و سه جانبه در منطقه ایجاد می کند ، بررسی می کنند. این متن نه تنها به برخی از عوامل داخلی سیاست خارجی ژاپن ، چین و کره جنوبی – و تأثیرات افزایش حاکمیت استبدادی در سه کشور – می پردازد ، بلکه همچنین روش تقویت مکانیسم ها و فرآیندهای امنیتی جدید را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد ، اعتماد و آشتی می تواند جایگزین مواردی شود که بی اعتمادی ، خصومت و ناامنی ایجاد می کنند.

[ad_2]

source