کتاب Industrial Engineering in the Industry 4.0 Era : Selected papers from the Global Joint Conference on Industrial Engineering and Its Application Areas, GJCIE 2017, July 20–21, Vienna, Austria

[ad_1]

این کتاب نسخه های گسترده ای از بهترین مقالات ارائه شده در کنفرانس مشترک جهانی مهندسی صنایع و مناطق کاربرد (GJCIE) را که از 20 تا 21 ژوئیه 2017 در وین برگزار شد ، جمع آوری می کند. آنها نگاهی اجمالی به وضعیت فعلی هنر در سه مقاله اصلی دارند. حوزه های تحقیقاتی مرتبط ، یعنی مهندسی بخش صنایع ، مهندسی و فناوری و بخش مهندسی سیستم های بهداشتی. هدف این کتاب ادغام نظریه و عمل و ادغام دیدگاه های مختلف ، از دانشگاهی گرفته تا صنعتی و دولتی است.

[ad_2]

source