کتاب Informatics in Economy : 15th International Conference, IE 2016, Cluj-Napoca, Romania, June 2-3, 2016, Revised Selected Papers

[ad_1]

این کتاب مقالات منتخب تجدیدنظر شده از پانزدهمین کنفرانس بین المللی انفورماتیک در اقتصاد ، IE 2016 است که در ژوئن 2016 در کلوژ ناپوکا ، رومانی برگزار شد. ده مقاله کامل و چهار مقاله کوتاه ارائه شده در این جلد با دقت بررسی و از میان 31 مقاله انتخاب شده است. مقاله ارسالی برای این مقاله. آنها به بخشهایی درباره سیستمهای توزیع شده ، صدور گواهینامه سیستمهای اطلاعاتی ، بازنمایی و پردازش دانش ، تجزیه و تحلیل داده های خاص و مدلهای محاسباتی سازمان یافته اند. این جلد همچنین حاوی یک صفحه اصلی است که در طول کامل کاغذ دعوت شده است.

[ad_2]

source