کتاب Innovation Society Today : Perspectives, Fields, and Cases

[ad_1]

این کتاب دیدگاه های نظری جدیدی در مورد نوآوری ارائه می دهد ، فرایندهای نوآوری در زمینه های مختلف نوآوری را تجزیه و تحلیل می کند و مطالعات موردی را ارائه می دهد که نشان دهنده تنوع زمینه های نوآوری است. نوآوری تا چه اندازه و از چه لحاظ ویژگی جوامع امروز ما است؟ نوآوری ها دیگر محدود به حوزه اقتصادی نیستند. امروزه آنها را تقریباً در همه زمینه های جامعه می یابیم. بازیگران متنوع با شیوه های متفاوت و متنوعی نوآوری ایجاد می کنند. مفاهیم ، شیوه ها و فرم های نهادی جدید مانند منبع باز ، سرمایه گذاری گسترده یا کمیته های شهروندی دامنه را گسترش می دهند.

[ad_2]

source