کتاب Integrating the Third Tier in the Indian Federal System : Two Decades of Rural Local Governance

[ad_1]

این کتاب در مورد توسعه سطح سوم سیستم فدرال هند ، با تأکید بر دولت محلی روستایی (معروف به Panchayati Raj) در برابر پیشینه ادبیات نظری و تجربی مهم در مورد اهمیت و اثربخشی ارائه خدمات در یک سیستم غیرمتمرکز ، بحث می کند. این عملکرد اصلی Panchayati Raj را در دو دهه گذشته از وجود آن ارزیابی می کند. این کتاب پیشگام همچنین در مورد رفتار با دولت سوم در زمینه انتقال مالی بین دولتی و تعریف نهاد منحصر به فرد خودگردان محلی در ایالت های شمال شرقی هند بحث می کند. با توجه به روابط مالی ناچیز توسعه یافته بین سه سطح دولت ، مشاهده شده است که خودگردانی محلی در طبقه پایین هنوز به طور واقعی توانمند نشده است. این کتاب به نفع ادغام دولت ردیف سوم در سیستم فدرال هند استدلال می کند و چگونگی دستیابی به این هدف را پیشنهاد می کند.

[ad_2]

source