کتاب Intelligent Microgrid Management and EV Control Under Uncertainties in Smart Grid :

[ad_1]

در این کتاب آخرین تحقیق در مورد کنترل هوشمند دو م componentsلفه مهم شبکه های هوشمند ، یعنی شبکه های کوچک (MG) و وسایل نقلیه الکتریکی (EV) بحث شده است. تمرکز بر توسعه چارچوب های نظری و پیشنهاد الگوریتم های متناظر ، برای برنامه ریزی بهینه عناصر پیش فرض تحت عدم قطعیت های مختلف ، به طوری که هزینه کل کار یک شبکه کوچک یا سیستم شارژ خودروهای الکتریکی کاهش یابد و ثبات سیستم حفظ شود. با فاکتورهای تصادفی در فرمول بندی مسئله و الگوریتم های طراحی شده مربوطه ، بینشی در مورد نحوه کنترل عدم قطعیت ها و توسعه استراتژی های منطقی در عملکرد سیستم های شبکه هوشمند فراهم می کند. نوشته شده توسط متخصصان برجسته ، منبع ارزشمندی برای محققان ، دانشمندان و مهندسان در زمینه مدیریت هوشمند شبکه های انرژی آینده است.

[ad_2]

source