کتاب Interdisciplinary Approaches for Sustainable Development Goals : Economic Growth, Social Inclusion and Environmental Protection

[ad_1]

این کتاب در مورد تأثیرات تغییرات آب و هوایی که قبلاً در هر قاره ای احساس می شود ، بحث می کند و زمینه علمی تعدادی از روشهای مدرن و پیشرفته را برای نظارت بر محیط زیست ، رفتارهای اجتماعی و انتظارات بشر در مورد حفاظت از محیط زیست فراهم می کند. این کتاب از منظر چند رشته ای ، از فیزیک گرفته تا علوم اجتماعی ، به این موضوعات می پردازد ، و هم چالش های فعلی و هم چشم اندازهای آینده را برجسته می کند. در تاریخ 1 ژانویه 2016 ، هفده هدف توسعه پایدار (SDG) که در دستور کار 2030 برای توسعه پایدار ذکر شده است – 12 مورد از آنها در مورد تغییر اقلیم اقدام می کنند – رسماً به اجرا درآمدند. برای دستیابی به توسعه پایدار ، هماهنگی بین سه عنصر اساسی بهم پیوسته مهم است و ادامه خواهد داشت: رشد اقتصادی ، شمول اجتماعی و حفاظت از محیط زیست.

[ad_2]

source