کتاب International Election Observation in the Commonwealth Caribbean : Race, Aid and Democratization

[ad_1]

این کتاب عملکرد مشاهده بین المللی انتخابات را در زمینه کارائیب بررسی می کند. این مقاله یک بررسی از دیدگاه مشترک المنافع کارائیب و یک مطالعه کوتاه موردی از گویان را بین سالهای 1964 تا 2015 ارائه می دهد. به طور دقیق تر ، این مطالعه فرایندی را که ناظران انتخابات به بازیگران اصلی در انتخابات مشترک المنافع کارائیب تبدیل شده اند ، بررسی می کند. موضوعی که این کتاب تأمل می کند این است که چرا کشورهای کارائیب نظارت در زمینه حاکمیت را می پذیرند. پرونده گویان و دیگر کشورهای انگلیسی زبان کارائیب نشان می دهد که هزینه های نداشتن ناظر چند بعدی بوده و بر نگرانی های مربوط به احترام به حاکمیت دولت غلبه کرده است.

[ad_2]

source