کتاب International Relations and Asia’s Southern Tier : ASEAN, Australia, and India

[ad_1]

این کتاب ، که بخشی از یک مجموعه است ، سعی در تصور دوباره جغرافیای آسیا دارد. این جلد به جای قلب ثابت قاره آسیای شرقی ، لبه جنوبی آسیا را تجزیه و تحلیل می کند ، همانطور که توسط گروه تجارت آسه آن و نقش آن در توسعه روابط بین المللی آسیا نشان داده شده است. مشارکت کنندگان شامل بسیاری از متخصصان برجسته در این زمینه هستند ، اطمینان حاصل شود که این کتاب در دسترس ترین متن برای دانشجویان ، دانش پژوهان و تصمیم گیرندگان در جامعه مدنی برای کشف طیف سیاسی معاصر در آسیا در زمان واقعی است.

[ad_2]

source