کتاب International Symposium on Earth and Environmental Sciences for Future Generations : Proceedings of the IAG General Assembly, Prague, Czech Republic, June 22-July 2, 2015

[ad_1]

این مجموعه کتاب شامل رویه های مرور شده توسط همتا برای سمینارهای منتخب سازمان یافته توسط انجمن بین المللی ژئودزی است. این بخش عمدتاً با موضوعات مرتبط با علوم زمین شناسی ژئودزیک سروکار دارد: چارچوب مرجع زمین ، میدان گرانشی زمین ، پویایی ژئودزیک و چرخش زمین ، کاربردهای موقعیت و مهندسی.

[ad_2]

source