کتاب Introduction to International Arts Management :

[ad_1]

این کتاب نحوه واکنش مدیران هنری بیش از 40 کشور در سراسر جهان به پدیده های مختلف جهانی سازی ، دیجیتالی شدن و مهاجرت را توضیح داده و به طور انتقادی بررسی می کند. همچنین روش بین المللی شدن شخصیت نهادهای فرهنگی را تحلیل می کند. مطالعات موردی در دنیای واقعی و تجربیات چندین متخصص و همچنین مقایسه بین المللی چالش ها و فرصت های خاص نشان می دهد که چگونه تمرین در زمینه های بین المللی و چند فرهنگی اکنون اجتناب ناپذیر است. این کتاب مفاهیم اساسی ، نظریه ها و اصطلاحات مورد نیاز برای این نوع کارها و همچنین نمای کلی از وظایف و چالش های روزمره را معرفی می کند. این مورد علاقه مدیران هنری متمایل و مشتاق خواهد بود که می خواهند درک بیشتری از روش پیچیده توسعه این رشته ایجاد کنند.

[ad_2]

source