کتاب Japanese Imperialism: Politics and Sport in East Asia : Rejection, Resentment, Revanchism

[ad_1]

این مجموعه پیچیده قرائت سیاسی از قدرت ورزش مدرن در آسیا را ارائه می دهد. با ارائه یک مطالعه میان رشته ای از تنش های سیاسی و فرهنگی در آسیا در گذشته و حال ، با بررسی مورد اصلی ورزش ، روشهای پیچیده و میراث امپریالیسم ژاپن را در سراسر شرق و جنوب شرقی آسیا در طول قرن بیستم و بعد از آن روشن می کند. او با تمرکز بر زمینه عمیق پویایی معاصر تنش در منطقه ، ورزش را به عنوان ابزاری از امپریالیسم و ​​به عنوان عاملی برای آشتی با آمادگی های منطقه برای بازی های المپیک 2020 توکیو بررسی می کند. این اثر سهم بی نظیری در مطالعات آسیای شرقی ، مطالعات استعماری و پسااستعماری ، و مطالعات ریاضی دارد و این اثر قرائت اولیه دانشجویان و دانش پژوهان در مطالعات آسیای شرقی ، سیاست بین الملل و دیپلماسی ریاضی است.

[ad_2]

source