کتاب Knowledge Creation in Public Administrations : Innovative Government in Southeast Asia and Japan

[ad_1]

این کتاب الگوی جدیدی را برای دولت های نوآور در آسیا ، در سطوح شهرداری ، منطقه ای و ملی ، مبتنی بر تئوری ایجاد دانش در مدیریت معرفی می کند و منجر به تحول سازمانی و اصلاح سیاست در مدیریت دولتی می شود. با تمرکز بر اندونزی ، فیلیپین ، تایلند ، ویتنام و ژاپن ، این کتاب بر اساس نتایج یک پروژه تحقیقاتی مشترک است که برای شناسایی عوامل موثر بر اثر بخشی یا عملکرد مدیریت دولتی با استفاده از تئوری مدیریت دانش بنیان ایجاد شده است که در بخش خصوصی برای مدیریت بخش دولتی

[ad_2]

source