کتاب La réforme du droit des obligations en RD Congo : Mélanges à la mémoire du Doyen Bonaventure Olivier KALONGO MBIKAYI

[ad_1]

این کتاب فرصتی را برای یادآوری نه تنها استاد کرسی قانون تعهدات ، یعنی دین Bonaventure Olivier Calungo-Mbekayi فراهم می کند ، بلکه همچنین ایده های اصلی متمایز اوست: میراث ذاتی تعهد. و احترام به کلمه داده شده. از ماده 33 قانون مدنی ، کتاب سه ، نیروی الزام آور قرارداد ، رضایت طرفین قرارداد ، استقلال اراده در شکل گیری قراردادها ، نقش قاضی در قرارداد ، اما بالاتر ایده جبران خسارت توسط شخصی که به آن آسیب می رساند. این مخلوط ها امکان آغاز بحثی را فراهم می کنند که می تواند منجر به پیشنهادات مشخصی برای اصلاح قانون تعهدات شود.

[ad_2]

source