کتاب La Régression du patrimoine : Etudes de cas en Italie et en France

[ad_1]

در حال حاضر خطر کاهش دارایی وجود دارد. عدم حضور مردم شناسان در این زمینه منجر به استفاده مجدد از مردم شناسی توسط فعالانی شده است که سنت عامه را به بازخوانی اساسی و محافظه کارانه تبدیل کرده اند. چشم انداز ارائه شده در اینجا استفاده از سیاست میراث برای پیشبرد انسان شناسی است.

[ad_2]

source