کتاب La Religion des misanthropes : Nouvelle didactique

[ad_1]

آیین نفرت از نوع بشر یک آموزه جدید آموزشی است ، زیرا ارزشهای خصمانه ای را که مدتهاست ملتهای آفریقا را حتی در سو misتفاهم غرق کرده است ، نکوهش می کند. بن بونور فلوریان موتینو-مونسینی که به سبک ساده ، کاربری آسان و محکم نوشت ، پایان دوره ای را توصیف کرد که با رفتارهای خلاف و منحرف و وحشیانه همراه بود ، زیرا نویسنده مسیر پیشرفت هر کشوری را از نو اختراع می کند. دین نفرت به طور ضمنی دین کافران است ، زیرا فقط این افراد می توانند منافع شخصی را بر منافع عمومی کل جامعه ترجیح دهند. شعار ژانر «اول روستا یا منطقه! »دور شدن از اصول جمهوری. متأسفانه ، اینگونه سیاست در جمهوری Eyengoyo تصور می شود ، که برعکس ، آرزوی ظهور دارد. وی در رشته های علوم مدیریت فارغ التحصیل شد و در رشته امور مالی فارغ التحصیل شد. La Religion des misanthropes دومین انتشار او است.

[ad_2]

source