کتاب La responsabilité fiscale du notaire en matière immobilière et successorale au Cameroun

[ad_1]

در زمینه کامرون ، انتقال املاک و مستغلات ، به هر شکل که باشد ، مشمول کاهش مالیات ، مشمول معافیت و سایر معافیت ها می شود. به همین ترتیب ، مالیات بر ارث بر تمام نقل و انتقال های اموال ناشی از مرگ ، اعم از اینکه ناشی از قوانین جانشینی حقوقی باشد یا تنظیمات اراده ای که متوفی انجام داده است ، قابل پرداخت است. در چارچوب قرارداد پیمانکاری مالیاتی ، دفاتر اسناد رسمی که مسئولیت قانونی دارد ، وظیفه جمع آوری تمام این مالیات ها و ارسال آنها را به خزانه داری عمومی در مهلت مقررات تنظیم می کند. در صورت عدم رعایت مقررات ، وی در معرض مجازات های مختلفی قرار دارد و بنابراین مسئولیت مالی خود را که یک مسئولیت شخصی ، مشترک و متعدد است ، بر عهده دارد.

[ad_2]

source