کتاب La ronde des ombres : Roman

[ad_1]

دیکتاتور سیلوستر از سقوط او ترسید و با ظهور سایه های سایه دار و احتمال خیزش مردمی مورد شکنجه قرار گرفت. با این وجود ، او امیدوار است که با درمان های اثبات شده بر این چشم انداز تاریک پیروز شود. متأسفانه بیداری وحشیانه است. پزشکان جادوی او سایه ها را متوقف نمی کنند و روش های رام کردن مخالفت او دیگر مثر نیست. سپس شکاف ناامیدی زیر فرمانروای قدیمی باز می شود. در میان مصائب او ، بازتابی که قبلاً در رفتارهایش در کشور غایب بود ، به نظر وی کمکی کامل برای تغییر سرنوشت بود. The Round of Shadows با رنگ آمیزی نمایشی که حاوی نکاتی از شوخ طبعی است ، تأثیرات ترس در مسائل قدرت را بررسی می کند. درباره نویسنده فیلیپ ن. نگالا در برازاویل کنگو است ، و بیست سال در فرانسه زندگی می کند. La Ronde des ombres وکالت حرفه ای ، اولین رمان او است.

[ad_2]

source