کتاب La scolarité des enfants d'immigrés polonais : Société métallurgique de Normandie & Société des mines de Soumont – 1919-1939

[ad_1]

در سال 1919 توافق نامه ای با هدف تشویق به اعزام کارگران لهستانی به فرانسه امضا شد. در این متن ، چیزی در مورد تحصیل فرزندان این کارگران مشخص نشده است ، بنابراین این کارگران با تشویق مقامات لهستانی در فرانسه ، خواستار افتتاح دوره هایی به زبان اصلی با کارفرمایان برای فرزندان خود خواهند شد. ایده موقت و امید به بازگشت زودهنگام به کشور در همه اذهان غالب بود. از آغاز دهه 1920 ، با مواجهه با این س questionال نسنجیده مدرسه ، مقامات فرانسه مجبور شدند با برگزاری دوره های آموزشی لهستان ، تحت نظارت شرکت های معدن ، از جمله موارد دیگر.

[ad_2]

source