کتاب La sécurité. Approche juridique

[ad_1]

امروزه امنیت یک مفهوم جهانی است که سختی و نقدینگی را دو قطبی می کند. بعد جامد مربوط به امنیت است ، در حالی که بعد انعطاف پذیر با توجه به تهدیداتی که باید در آن اعمال شود ، آن را در فضا و زمان تغییر شکل می دهد. این کتاب روشهای جدید و مکمل تفکر درباره مفهوم امنیت از دیدگاه حقوقی را باز می کند. این سوال با توجه به چهار محور تحقیق صورت گرفت: امنیت از دیدگاه قانون عمومی داخلی. امنیت از دیدگاه حقوق بین الملل ؛ امنیت در حقوق خصوصی خصوصی امنیت در حقوق کیفری.

[ad_2]

source