کتاب La troisième guerre du Burkina Faso 2015-2020 : Les conditions de la victoire

[ad_1]

از سال 2015 تا امروز ، کلمه تروریسم در بورکینافاسو بر زبان همه است. با این حال ، این یک جنگ پنهان با اشغال کل قسمت های خاک ملی است. شکل دولت به ارث رسیده از استعمار ، توسعه نابرابر مناطق و عدم آمادگی نظامی منجر به این درگیری مرگبار شد. استقلال و حاکمیت کشور لزوماً با توسعه هماهنگ مناطق و بازدارندگی قابل اطمینان نظامی تضمین خواهد شد. برای دستیابی به این هدف ، به نظر می رسد فدرالیسم مناسب تر از عدم تمرکز در یک ایالت مرکزی است.

[ad_2]

source