کتاب L'autogestion : Un impératif pour la démocratie

[ad_1]

بحران همه جانبه است. این سیاره در حال گرم شدن است و امور مالی حکم می کند قوانین و سیاست های آن منطبق باشد. مردم در رکود زندگی می کنند. بنابراین این یک بحران تمدن است. خود سرمایه داری آن را منسوخ می کند. اگر مسیرهای جدید دموکراتیک در شرایط بحرانی کشف شود ، ممکن است لزوماً به یک فاجعه تبدیل نشود. برای پس انداز پول ، هزینه ای باید پرداخت شود: آزادی جدید ما را دوباره ابداع کنید! به جای اینکه خود را در انبوهی از روبات های خدماتی قرار دهیم ، می توانیم خود را دوباره در Sapiens Solidaris Responsabilis کشف کنیم. افق انفجار را فقط می توان از طریق یک تمرین جمعی شفافیت و مسئولیت پذیری ترسیم کرد: دمکراسی مدیریت خود.

[ad_2]

source