کتاب L'autonomie de l'esprit : La clé du succès

[ad_1]

چگونه می فهمیم که مردم در کاری که انجام می دهند موفق می شوند در حالی که دیگران این کار را نمی کنند؟ چه تفاوتی بین آنها ایجاد می شود؟ این ذهنیت است که بین افراد موفق و ناموفق تفاوت ایجاد می کند. نویسنده توضیح می دهد که افراد با حفظ پیوندهای قوی به سختی از منطقه راحتی خود خارج می شوند. اولی ذهن مستقل تری دارد و احساس مسئولیت می کند تا بداند کجا هستند ، به کجا می روند و آیا به تدریج به سمت هدف خود حرکت می کنند. این کتاب ، پس از یک مطالعه تشخیصی ، رویکردی را پیشنهاد می کند که به تغییر ذهنیت کمک می کند.

[ad_2]

source