کتاب L'autoroute ou la piste cyclable : Roman

[ad_1]

چه چیزی از شروع کارتان هیجان انگیزتر است؟ انگیزه بیشتر از مشارکت در کار فراتر از ما ، در پروژه ای که به نفع همه باشد و در ناخودآگاه جمعی ادغام شود ، به همان اندازه که شفافیت در همه جا وجود دارد ، انگیزه بیشتری دارد؟ این دقیقاً همان چیزی است که پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه در انتظار قهرمان جوان ما است. او گشودگی پیش روی خود را در جهانی که تحت لیاقت خدمات اجتماعی قرار گرفته است ، می بیند. پروژه بزرگراه جدید باید کار خود را با شکوه آغاز کند. اما آیا او می داند چه کسی واقعاً از خدمات و کار فداکارانه او سود می برد؟

[ad_2]

source