کتاب Le Baobab enflammé

[ad_1]

فردریک ادگارد ، یک “جوان” پیر ، به معنای نژاد سیاه سفید در هند غربی هند ، رنجی را که در دوران کودکی متحمل شده برای خود نگه داشت. فقط ، “نگه داشتن آن برای خودتان” ، که قرار بود با گذشت زمان از آن محافظت کند ، باعث پشیمانی مغز او شده است که نمی تواند از آن استفاده کند در حالی که او بود. با این حال ، قبل از عزیمت دائم ، او باید برای زندگی خود ارزش کامل قائل شود تا نسب خود را از لعنت اجتناب ناپذیر حفظ کند.

[ad_2]

source