کتاب Le Cameroun dans le système monde : Regards pluriels sur la dynamique internationale d'un Etat tiers-mondiste

[ad_1]

این کتاب نتیجه همکاری چندین محقق است و بخشی از یک چشم انداز میان رشته ای است که سعی در تحلیل مکانی دارد که کامرون واقعاً در سیستم جهانی دارد. بر اساس چهار مضمون موضوعی ، مورخان ، حقوقدانان و دانشمندان علوم سیاسی تلاش کرده اند که در هر دو بخش میان رشته ای و میان رشته ای ، یک دیدگاه جامع و انتقادی از مشارکت کامرون در زندگی بین المللی ارائه دهند. حقوق ، اقتصاد ، دیپلماسی و اشکال جدید دیپلماسی زمینه هایی است که مورد توجه محققان قرار گرفته است.

[ad_2]

source